اهداف:

orthotics_and_prosthetics_devices

دستگاه های ارتوز و پروتز

مطالعه ، طراحی و ساخت انواع ارتوز و پروتز از جمله پروتز دست مایوالکتریک ، مفصل مدولار زانوو ...

electronic_medical_equipment

تجهیزات پزشکی الکترونیک

طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی الکترونیک

control_medical_equipment

تجهیزات پزشکی کنترلی

طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی کنترلی

consulting_services

خدمات مشاوره

ارایه مشاوره و اجرای پروژه های الکترونیکی

consumables_for_laparoscopic_devices

وسایل مصرفی دستگاههای لاپاروسکوپی

طراحی و ساخت وسایل مصرفی دستگاههای لاپاروسکوپی

Branding_and_marketing

برندسازی و بازار یابی

پروژه ها

نجمه سادات  بلندنظر

مدیر عامل و رییس هییت مدیره، استادیار طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امیر  نورانی

عضو هییت مدیره و استادیار بایومکانیک دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا  طاهری

عضو هییت مدیره و استادیار بایومکانیک دانشگاه صنعتی شریف

فرهاد  طرفی

متخصص جراح عمومی و عضو عییت مدیره

شهرام  رحیمی

عضو هییت مدیره و استادیار طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتباط با ما

کامنت